Wat is een aanbesteding?

Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever bekendmaakt dat hij een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om een offerte in te dienen.

In die offertes staat onder andere welke prijs het bedrijf voor de uitvoering van de opdracht vraagt. Op een voorafbepaalde datum sluit de inschrijving en selecteert de opdrachtgever het bedrijf dat de opdracht krijgt. Het verlenen van de opdracht aan een van de bedrijven wordtgunninggenoemd. Het doel van het aanbestedingsbeleid is tweeledig: zowel om concurrentie tussen de bedrijven (aanbieders) te stimuleren, als om alle geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven de opdracht te verkrijgen.

Selectiecriteria bij  een aanbesteding
Bij een aanbesteding wordenselectiecriteriagebruikt om te kijken welke bedrijven de opdracht zouden kunnen uitvoeren, dat wil zeggen daartoe (het best) in staat zijn.Gunningcriteriazijn niet gericht op kenmerken van de inschrijvende bedrijven, maar op kenmerken van de offerte. De Richtlijn 2004/17/EG, 2004/18/EG en de daarvan afgeleide Nederlandse regelingen bepalen dat slechts twee gunningcriteria mogelijk zijn: de laagste prijs of de economisch meest voordelige aanbieding (of: economisch meest voordelige inschrijving, EMVI).

Selectiecriteria bij aanbestedingen zijn onder andere (voor Europese procedures bestaat een beperkte lijst met toegestane typen criteria):

 • omzet (vaak wordt een omzeteis gesteld dat een bedrijf in de afgelopen jaren, bijvoorbeeld 3 jaar, een bepaalde minimum omzet heeft behaald);
 • het ondertekenen van een verklaring rechtmatigheid inschrijving (een zogenaamd model-K verklaring), dit wordt sinds de bouwfraude gebruikt om de eigenaren of bestuursvoorzitters van bedrijven persoonlijk verantwoordelijk te kunnen stellen als blijkt dat er ongeoorloofd met andere inschrijvers is overlegd;
 • afwezigheid van juridische antecedenten door een bedrijf of eigenaren daarvan (zie Wet Bibob)
 • ervaringen van het bedrijf met vergelijkbare opdrachten
 • financiële draagkracht of solvabiliteit
 • kwantiteit en/of kwaliteit van het personeelsbestand van een bedrijf
 • het beschikken over bepaalde technische hulpmiddelen (bijvoorbeeld machines) door het inschrijvende bedrijf


Gunningscriteria bij een aanbesteding
Mogelijke gunningscriteria van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) zijn onder meer:

 • prijs
 • kwaliteit van de aangeboden goederen of diensten
 • leveringsvoorwaarden (bijvoorbeeld leveringstermijn)
 • voldoen aan extra kwaliteitscriteria of wensen, bijvoorbeeld milieucriteria of aanbieden van stageplaatsen of plaatsen voor werklozen

Het verschil tussen selectiecriteria en gunningscriteria hangt samen met dat tussen een niet-openbare en een openbare procedure (zie hierboven). In een niet-openbare procedure worden eerst de selectiecriteria toegepast (waarmee dan bijvoorbeeld de vijf beste bedrijven worden geselecteerd). In een later stadium, nadat de geselecteerde bedrijven een offerte hebben ingediend, worden de gunningscriteria toegepast op die offertes. In een openbare procedure worden beide typen criteria op één moment toegepast. Voor selectiecriteria kunnen in een openbare procedure geen “punten” worden verdiend, de selectiecriteria kunnen in zo’n procedure dus alleen positief (een bedrijf voldoet eraan) of negatief (een bedrijf voldoet er niet aan) worden beoordeeld. Bij een niet-openbare procedure krijgen bedrijven in de regel wel punten voor de mate waarin voldaan wordt aan de selectiecriteria. Dit heet dan doorselectie en wordt enkel gebruikt om te bepalen welke gegadigden een offerte mogen indienen en welke niet en wordt dus niet gebruikt bij de gunning.

De aanbestedende dienst moet, bij toepassing van het gunningscriterium EMVI, de coëfficiënt aangeven waarmee ieder gekozen subcriterium wordt gewogen. Bijvoorbeeld 40% van de punten is te verdienen met het gunningscriterium “prijs”, 60% van de punten is te verdienen met de mate waarin wordt voldaan aan kwaliteitsaspecten en extra prestaties.

Een andere methode is de methode Gunnen Op Waarde, waarbij de aanbesteder aangeeft hoeveel euro meerwaarde er maximaal op een kwaliteitsaspect (gunningscriterium) is te behalen; zieCROWpublicatie 253.

Een aanbesteding winnen?
Weten hoe je een aanbesteding kan winnen? Wij helpen je graag met het schrijven van een EMVI-plan.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.