RISMAN?

RISMAN-methode voor risicobeheersing
RISMAN is de meest gebruikte methode voor risicobeheersing in de bouw- en infrasector. Met de RISMAN-methode inventariseer je projectrisico’s vanuit verschillende invalshoeken. Vervolgens bepaal je voor ieder risico preventieve en correctieve beheersmaatregelen. Gedurende het project controleer je steeds of je de risico’s voldoende beheerst. Daarbij volg je een cyclisch proces.

RISMAN tijdens de realisatie van een project
De manier waarop RISMAN wordt toegepast, verschilt per aannemer. In grote lijnen volgt echter iedere aannemer onderstaand proces. Je houdt alle stappen bij in een risicodossier.

1. Integrale risicoanalyse: De eerste stap is de risicoanalyse. Om een integraal beeld te krijgen, betrek je zo veel mogelijk teamleden en specialisten. Zij bekijken het project vanuit verschillende invalshoeken, zoals; technisch, juridisch, politiek, organisatorisch en financieel. Het doel van de risicoanalyse is om projectrisico’s te identificeren en te prioriteren op basis van de mate waarin zij de projectdoelen in gevaar brengen. Bij de RISMAN-methode kwantificeert men dit vaak door de kans van optreden van een risico te vermenigvuldigen met de impact van het risico (schaal 1 tot 5) op de verschillende projectaspecten.

2. Bepalen beheersmaatregelen: Na het vaststellen van de risico’s bepaal je preventieve beheersmaatregelen – om risico’s te voorkomen – en correctieve maatregelen – om de schade van eventuele risico’s te beperken. Sommige aannemers doen dit met het hele team, anderen alleen met het management. Het kiezen van beheersmaatregelen gebeurt op basis van enerzijds het verwachte effect van de beheersmaatregel, anderzijds de kosten en inspanningen die de beheersmaatregel vergt. Aan iedere beheersmaatregel koppel je een actiehouder en een deadline.

3. Uitvoeren beheersmaatregelen: De actiehouders zorgen ervoor dat de beheersmaatregelen op tijd worden getroffen.

4. Evalueren beheersmaatregelen: Je controleert regelmatig, bijvoorbeeld maandelijks, of de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en het gewenste effect hebben gehad.

5. Actualiseren risicoanalyse: Na evaluatie van de beheersmaatregelen actualiseer je de ijst met risico’s. Risico’s die beheerst zijn verwijder je bijvoorbeeld en nieuwe risico’s voeg je toe.

Om het risicodossier integraal en actueel te houden is het belangrijk dat het hele team betrokken blijft.

RISMAN in EMVI-plannen
Risicobeheersing is een veel voorkomend EMVI-criteria. Wij hebben dan ook al veel over RISMAN geschreven; zowel de procesbeschrijving als het opstellen van de risicodossiers. Omdat ieder project en ieder EMVI-plan anders is, organiseren we risicosessies met onze klanten. Daarin halen we de belangrijkste projectrisico’s en beheersmaatregelen op. Deze werken we vervolgens SMART uit in het EMVI-plan of het bijbehorende risicodossier. Zo laten we de aanbesteder zien dat onze klant de projectrisico’s begrijpt en aantoonbaar beheerst tijdens de realisatie.

Meer informatie?

Neem contact met ons op.