Blog:

Circulariteit in duurzaamheidstenders – 4 tips om maximaal te scoren!

Circulariteit in duurzaamheidstenders – 4 tips om maximaal te scoren!

 

Nederland circulair in 2050. Deze uitgesproken ambitie vanuit de landelijke overheid heeft zijn impact op aanbestedingen. Opdrachtgevers eisen steeds vaker dat inschrijvers invulling geven aan een circulaire uitvoering van projecten. Vanuit het oogpunt van de opdrachtgever is dit logisch; om circulariteit te integreren in projecten is er veel kennis en bereidheid vanuit de markt nodig om projecten anders in te richten en uit te voeren dan we gewend zijn. Reken er daarom maar op dat we circulariteit steeds vaker terug gaan zien als kwaliteitscriterium. Maar hoe scoor je nou maximaal op dit criterium? Hieronder 4 tips om maximaal te scoren:

 

Tip 1. Formuleer een concrete en projectspecifieke visie op circulariteit.

Termen als circulariteit, duurzaamheid en klimaat zijn allemaal containerbegrippen die door elkaar worden gebruikt en veel overlap hebben. Zeker met een uitvraag waarin een opdrachtgever geen concrete kaders meegeeft, loop je hierdoor het risico dat je maatregelen aanbiedt die niet aanslaan bij de opdrachtgever. Met een concrete en projectspecifieke visie op circulariteit presenteer je de opdrachtgever heldere kaders waarbinnen jij meerwaarde levert. Spiegel je visie hierbij aan de doelstellingen van de opdrachtgever. Is de opdrachtgever bijvoorbeeld meer gefocust op het hergebruiken van materialen, op het voorkomen van afvalstromen of op het aangaan van circulaire samenwerkingsverbanden? Deel in je visie op welke wijze je hier effectief invulling aan geeft.

 

Tip 2. Focus op onderdelen waar je de grootste impact kan maken.

Door vast te stellen waar het zwaartepunt in het project ligt en daar je maatregelen op te focussen, maak je de grootste impact. Wat zijn de grootste materiaalstromen binnen het project? Welke materialen in het ontwerp hebben de kortste levensduur en kan je die met alternatieve materialen verlengen? Speel hier met je maatregelen op in om tot een effectieve aanpak te komen. Wees hierbij niet bang om verder te kijken dan je neus lang is. Optimalisaties op het bestek, bijvoorbeeld in de vorm van circulaire alternatieven voor materialen of nieuwe bestemmingen voor vrijkomende materialen, kan je best in je inschrijving als kans aanbieden.

 

Tip 3. Betrek je keten al tijdens de aanbesteding.

De circulaire economie heeft als doel om de materiaal- en productketens te sluiten om zo de vraag naar primaire grondstoffen en de productie van afvalstromen te verminderen – en uiteindelijk te elimineren. Circulariteit doe je dus met de hele keten. Betrek je leveranciers en verwerkers daarom al tijdens de aanbesteding. Zij beschikken over specifieke (product)kennis om tot creatieve en effectieve oplossingen te komen die de opdrachtgever de meeste meerwaarde bieden.

 

Tip 4. Denk na over de volgende cyclus.

Een circulair object is aan het einde van zijn levensduur weer eenvoudig te ontmantelen en met minimale energie-inspanning hoogwaardig her te gebruiken voor nieuwe doeleinden. Keuzes die jij maakt tijdens de realisatie bepalen hoe geschikt het object is voor hergebruik in de volgende cyclus. Denk dus tijdens de aanbesteding hierover na. Kan je bijvoorbeeld andere verbindingstechnieken toepassen waarmee je de integriteit van stalen profielen waarborgt? Of zie je mogelijkheden om modulariteit toe te passen in het ontwerp? Door hier de opdrachtgever maatregelen voor aan te bieden laat je zien dat jij nadenkt over de toekomstige doeleinden van te realiseren objecten.

 

Hulp nodig met circulariteit en/of duurzaamheid in jouw tender? Neem dan gerust contact met ons op!

Meer interessante blogs

Durft u de participatieladder te beklimmen?

Durft u de participatieladder te beklimmen?

De nieuwe Omgevingswet legt vast dat overheidsinstellingen gebruik moeten maken van participatie. Zo moeten zij aangeven wie zij betrokken hebben bij het ontwerpproces, wat de uitkomst hiervan was en hoe zij invulling geven aan het participatiebeleid. Door bewoners en...

Wil jij meer informatie?